Our Attorneys

PARTNERS

  • Junichi OMORI

   Chairman (Representative)
  • Mitsuru Takahashi

   President
  • Teppei NAKAMURA

   Vice President
  • Masayoshi SEKINE

   Vice President

ASSOCIATES

  • Akira ORII

  • Yukinobu HIBINO

  • Ayako KANEKO

  • Nozomu YOSHIDA

  • Shintaro KANAYAMA

  • Ayako CHIBA

  • Tomohisa SHIRAGA

  • Shizuka SUGIYAMA